Mục tiêu của chương trình là đem đến cơ hội giao lưu văn hóa và tạo tính tự lập cho học sinh trong một năm trung học tại Mỹ. Chương trình học bổng Trao Đổi Văn Hóa dành cho học sinh từ lớp 9 đến lớp 11(15 tuổi tính đến ngày 31/8/2022) do Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ trực tiếp điều hành. Mục tiêu của chương trình là đem đến cơ hội giao lưu văn hóa và tạo tính tự lập cho học sinh trong một năm trung học tại Mỹ

Giao lưu trao đổi văn hóa mỹ