Sinh viên và chuyên gia có 2 năm kinh nghiệm nghiên cứu những lĩnh vực y tế, thú y, khoa học y tế, kỹ thuật y tế và y tế công cộng có thể nộp đơn xin học bổng Carl Duisberg du học Đức.

Học bổng hỗ trợ nghiên cứu
Để xin được học bổng, ứng viên phải cam kết, cống hiến và nộp kế hoạch của dự án mà mình sẽ thực hiện để hội đồng xem xét cấp học bổng cá nhân.
Các giấy tờ yêu cầu như sau: (áp dụng cho cả bốn loại học bổng Otto Bayer, Carl Duisberg, Jeff Schell và Kurt Hansen)
– Thư xác nhận của trường đại học về dự án đã được lên kế hoạch mà bạn sẽ thực hiện nghiên cứu
– Mô tả về dự án (bao gồm cả kế hoạch tài chính)
– Bảng điểm gần nhất tính tới thời điểm nộp dự án
– Ảnh nộp kèm hồ sơ dự án
– Tài liệu bổ sung
Số tiền yêu cầu học bổng mà bạn được nhận có giá trị cao nhất 20000 €